ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1. Statut niniejszy określa zasady działania oraz organizację Związku Zawodowego Dekret zwanego dalej Związkiem.

2. Symbolami zewnętrznymi Związku jest znak graficzny w postaci logo.

3. Nazwa i znak graficzny Związku stanowią jego wyłączną własność i podlegają ochronie prawnej.

4. Wzór znaku graficznego ustala Zarząd Krajowy Związku.

 

 

§2

 

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 

§3

 

   Siedzibą Związku i jego organów krajowych jest miasto Warszawa.

 

 

§4

 

1. Związek jest organizacją dobrowolną i samorządną, niezależną w swej działalności statutowej od pracodawców, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, organizacji i instytucji.

2. Związek posiada osobowość prawną.

 

 

§5

 

1. Związek zrzesza pracowników ze wszystkich sektorów gospodarczych.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA ZWIĄZKU

 

§6

 

Celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów osób wymienionych w § 5 Statutu, a w szczególności:

a) Ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych pracowników.

b) Zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodzeń, warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

c) Przeciwdziałanie bezrobociu i udzielanie pomocy bezrobotnym osobom mającym uprawnienia do wykonywania zawodu na stanowiskach o których mowa w § 5 ust. 1.

d) Przeciwdziałanie i zwalczanie mobbingu i dyskryminacji pracowników i nierównemu traktowaniu pracowników.

e) Umożliwianie osobom wskazanym w § 5 ust. 1 podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

f) Pogłębianie wiedzy i szkolenia Członków Związku.

 

§7

 

Związek realizuje swoje cele korzystając z wszelkich uprawnień określonych w ustawie o związkach zawodowych i Kodeksie pracy oraz innych przepisach prawa, a w szczególności poprzez:

1. Reprezentowanie swoich Członków wobec pracodawców, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, organizacji i instytucji.

2. Zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a pracodawcami, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami.

3. Udzielanie pomocy prawnej Członkom Związku i podejmowanie interwencji w przypadku konfliktu między Członkiem Związku a podmiotami wskazanymi w pkt. 2.

4. Udział w komisjach konkursowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Obrona godności zawodowej osób wskazanych w § 5 ust. 1.

6. Szkolenia i konferencje.

10. Prowadzenie działalności informacyjnej, prasowej i wydawniczej oraz promocja Związku.

11. Prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

12. Udzielanie Członkom Związku pomocy materialnej, na zasadach określonych w uchwałach odpowiednich organów statutowych Związku.

 

2. Wybory odbywają się na następujących zasadach:

a) Kandydatem może być osoba uprawniona do głosowania na zebraniu lub zjeździe dokonującym wyboru.

b) Liczba kandydatów nie jest ograniczona.

c) Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

d) Głosowanie jest tajne.

 

3. Odwołanie przewodniczącego i członka organu odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.

4. Kadencja każdego organu trwa 4 lata.

5. Początkiem kadencji danego organu jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tego organu w nowej kadencji.

6. Członkowie organów wybrani w ich skład w trakcie trwania kadencji, kończą kadencję wraz z upływem kadencji organu.

 

  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

 

Członek Związku ma prawo:

1. Uczestniczyć w Ogólnych Zebraniach Członków.

2. Wybierać i odwoływać członków wszystkich organów Związku oraz być wybieranym do tych organów.

3. Korzystać z pomocy Związku w przypadku zagrożeń swojej godności, praw i interesów pracowniczych, przy czym pomoc ta przysługuje wobec Pracodawcy z wynagrodzenia którego pobierana jest składka członkowska.

4. Korzystać z pomocy materialnej Związku w okresie pozostawania bez pracy na skutek działalności związkowej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Zakres i formę pomocy określa odpowiednia uchwała organów statutowych Związku.

5. Występować z wnioskami i postulatami do organów związkowych wszystkich szczebli.

6. Być informowanym o decyzjach i działaniach organów Związku.

7. Uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach organów Związku rozpatrujących sprawę dotyczącą jego osoby.

 

 

§ 9

 

Obowiązki Członków Związku:

1. Zapoznać się i przestrzegać Statutu oraz uchwał organów krajowych, regionalnych i zakładowych Związku.

2. Terminowo i w pełnej wysokości opłacać składki członkowskie.

3. Uczestniczyć czynnie w działalności Związku i pracach jego organów, w szczególności w zebraniach członków i zjazdach delegatów (w przypadku sprawowania funkcji delegata).

4. Przestrzegać i propagować zasady wzajemnej pomocy i solidarności pracowniczej i związkowej.

5. Zachować się lojalnie w stosunku do Związku i jego członków, a w szczególności nie przekazywać Pracodawcy lub podmiotom nadzorującym Pracodawcę – bez zgody Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej – jakichkolwiek informacji dotyczących prowadzonej przez Zakładową Organizację Związkową działalności.

 

§ 10

 

1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej.

2. Członkiem Związku może być również osoba, która przeszła na emeryturę, rentę, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoba czasowo pozostająca bez pracy w związku z jej poszukiwaniem lub bezrobotna, o ile prawa członkowskie nabyła będąc pracownikiem i złożyła deklarację o kontynuacji członkostwa w Związku, w terminie 3 miesięcy od dnia ustania zatrudnienia w danym zakładzie pracy.

 

§ 11

 

1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:

a) wystąpienia ze Związku,

b) wykluczenia,

c) zgonu,

Członek Związku, który:

a) nie wykonuje uchwał organów Związku,

b) działa na szkodę Związku,

c) nie przestrzega uchwał i decyzji organów Związku,

d) nie bierze udziału w pracach Związku,

e) nie opłaca składki członkowskiej w pełnej wysokości przez okres przynajmniej 3 miesięcy,

f) narusza inne postanowienia Statutu,

g) przekazuje Pracodawcy lub podmiotom nadzorującym Pracodawcę – bez zgody Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej do której należy – informacje dotyczące prowadzonej przez Zakładową Organizację Związkową działalności,

podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

 

 

2. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej Członek Związku może zostać ukarany:

a) upomnieniem,

b) naganą,

c) wykluczeniem ze Związku.

 

 

§ 14

 

1. O odpowiedzialności dyscyplinarnej Członka Związku decyduje Zarząd w formie uchwały zawierającej uzasadnienie. Zawiadomienie o uchwale wraz z uzasadnieniem pisemnym doręcza się osobie zainteresowanej.

2. Członek Związku, którego dotyczy uchwała o ukaraniu, jest wyłączony od głosowania w zakresie uchwał wskazanych w ust. 1 i 2.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACJA

 

§ 15

 

1. Strukturę organizacyjną Związku "Dekret" stanowią:

a) Walne Zgromadzenie Członków (WZC) jako najwyższy organ decyzyjny.

b) Zarząd Główny, którego przewodniczącym jest Prezes Związku.

c) Komisja Rewizyjna.d) Oddziały terenowe (jeżeli istnieją).

 

2. Zarząd Główny posiada osobowość prawną.

 

 

ROZDZIAŁ V

REPREZENTACJA

 

§ 16

 

1. Związek "Dekret" reprezentuje Prezes Związku.

2. Prezes Związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku są wybierani przez WZC.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§ 17

 

1. Organami Związku "Dekret" są:

a) Walne Zgromadzenie Członków.

b) Zarząd Główny.

c) Komisja Rewizyjna.

 

2. Tryb wyboru i odwołania członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz okres kadencji określa regulamin wewnętrzny.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

FUNDUSZE, MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

§ 18

 

Fundusze Związku tworzone są z:

– składek członkowskich,

– darowizn, zapisów, dotacji i działalności gospodarczej,

– dochodów z majątku Związku.

 

 

1. Wysokość składki członkowskiej ustala się na 0,5% płacy zasadniczej każdego Członka.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU ZWIĄZKU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

 

§ 19

 

1. Zmiany w Statucie Związku "Dekret" mogą być dokonywane przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu Głównego.2. Propozycje zmian statutu muszą być ogłoszone członkom co najmniej [okres czasu] przed WZC i wymagają większości głosów członków obecnych na zgromadzeniu.

 

§ 20

 

1. Rozwiązanie Związku "Dekret" oraz likwidacja jego majątku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu Głównego.2. Przy rozwiązaniu Związku, majątek Związku zostaje przekazany na cele statutowe wskazane przez WZC.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 02.11.2023r. i obowiązuje wszystkich członków Związku "Dekret".

STATUT ZWIĄZKU

DOŁĄCZ DO NAS

STATUT ZWIĄZKU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

e-mail: kontakt@zzdekret.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone 2023®

czat